logo ZZO

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. , jako Spółka Miejska miasta spełnia wymagania systemu zarządzania jakością (ISO 9001) PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz systemu zarządzania środowiskowego (ISO 14001) PN-EN ISO 14001:2015-09 w zakresie wykonywanie zadań Miasta na prawach powiatu dla dobra wspólnoty lokalnej, podmiotów z Miastem związanych i gości, z uwzględnieniem poprawy funkcjonowania organizmu miejskiego oraz budowania społecznego zaufania do administracji samorządowej z uwzględnieniem działań na rzecz ochrony środowiska.

PN-EN_ISO_9001.pdf

PN-EN_ISO_14001.pdf

Polityka_Systemu_Zarządzania.pdf

OCENA JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG (webankieta.pl)

logo ZZO

Realizując obowiązek informacyjny na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO pragniemy Państwa poinformować o zasadach na jakich odbywa się przetwarzanie danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach w tym zakresie:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o., 61-814 Poznań,  ul. Ratajczaka 19, e-mail: , nr tel. 61 853 08 13 (Administrator/ADO).

Inspektor ochrony danych

Krzysztof Winiarski, adres e-mail:

ADO przetwarza Państwa dane w celu:

 • Rekrutacji pracowników

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, art. 22(1) Kodeksu pracy, oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO (dane wrażliwe). Podanie tych danych jest wymogiem ustawowym i niezbędnym do realizacji celu rekrutacji. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe niewymagane przepisami prawa ( np. zainteresowania ) przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli na podstawie Państwa dobrowolnej zgody i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Okres przechowywania danych osobowych: Państwa dane osobowe przetwarzamy do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a gdy wyrazili Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach nie dłużej niż przez 12 miesięcy od daty nadesłania dokumentów aplikacyjnych.

 • Zatrudniania pracowników

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, art. 22(1) Kodeksu pracy, oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO (dane wrażliwe) - przetwarzanie niezbędne jest do wykonania umowy, art. 6 ust.1 lit. c) RODO - przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - w zakresie danych osobowych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda.

Okres przechowywania danych osobowych: w zależności od realizacji celu, dla którego przetwarzane są dane osobowe, okres ich przechowywania wynosi: 50 lat lub 10 lat dla umów zawartych po 01.01.2019 roku (w zależności od daty zatrudnienia) od końca roku, w którym ustał stosunek pracy. Dla umów zawartych po 31 grudnia 1998 r., a przed 1 stycznia 2019 r. pracodawca może złożyć do ZUS-u specjalny raport informacyjny, o którym mowa w art. 4 ust. 6a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w tym przypadku okres może zostać skrócony do 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym raport informacyjny został złożony.

 • Współpracy z firmami zewnętrznymi z którymi ADO ma podpisaną umowę na świadczenie usług

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie niezbędne jest do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, podanie danych jest konieczne w celu współpracy.

Okres przechowywania danych osobowych: przez okres niezbędny do realizacji zawartych umów i zasad w nich określonych. Minimum 5 lat od końca roku, w którym wystawiono ostatnią fakturę/dowód księgowy.

 • Realizacji umowy

Źródło: Dane pracowników i współpracowników przekazywane w ramach współpracy przez podmiot będący stroną umowy.

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celach kontaktu w sprawach związanych z wykonaniem Umowy głównej, w celach administracyjnych, w tym związanych z organizacją współpracy i nadzorem nad wykonywaniem Usług lub realizacji innych zobowiązań lub uprawnień realizowanych na podstawie Umowy głównej, w celach dowodowych związanych z wykonaniem Umowy głównej, w celu dochodzenia roszczeń związanych z realizacją Umowy głównej.

Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora co najmniej przez okres obowiązywania umów zawartych pomiędzy firmami, a jeśli będzie to niezbędne dla celów dowodowych - dane osobowe mogą być przechowywane także do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub zakończenia postępowania sądowego związanego z w/w umowami.

 • Sprzedaży towarów i usług

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit b) RODO przetwarzanie niezbędne jest do realizacji łączącej Panią/Pana z ADO umowy, art. 6 ust. 1 lit c) RODO w celu prowadzenia dokumentacji księgowo – podatkowej, oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do realizacji celu związanego z ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami.

Okres przechowywania danych osobowych: Państwa dane będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy. Maksymalnie 6 lat od końca roku obrachunkowego, w którym wystawiono ostatnią fakturę.

 • Przyszłego dochodzenia roszczeń

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Okres przechowywania danych osobowych: przez okres przedawnienia roszczeń w ramach odpowiedniego rodzaju umowy: umowa o dzieło, zlecenia - 2 lata, umowa o współpracy - 3 lata.

 • Prowadzenie działań marketingowych, konkursy

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podanie danych jest dobrowolne.

Okres przechowywania danych osobowych: Do momentu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu przez podmiot danych.

 • Udzielanie odpowiedzi na pytania przesłane za pomocą poczty elektronicznej
  Podstawa prawna przetwarzania: 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes ADO. Podanie danych jest dobrowolne.

Okres przechowywania danych osobowych: do momentu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, maksymalnie 12 miesięcy.

 • Ochrony osób i mienia przebywających na terenie ADO, nadzoru nad miejscem magazynowania
  i składowania odpadów, zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy:

Źródło pochodzenia danych: dane pochodzące z monitoringu.
Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO.
Okres przechowywania danych osobowych: od momentu nagrania, pozyskania przez okres max. 1, 3 lub 12 miesięcy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewiduje właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów. W przypadku pojawienia się innego celu niż wymieniony powyżej obowiązek informacyjny zostanie Państwu przekazany bezpośrednio w formularzu lub podczas pierwszej czynności skierowanej do Państwa.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a lub b RODO:
 • prawo dostępu do treści danych 
 • prawo do sprostowania danych 
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) 
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
 • prawo do przenoszenia danych 
 • Jeżeli podstawią prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO: 
 • prawo dostępu do treści danych 
 • prawo do sprostowania danych 
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
 • Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO: 
 • prawo dostępu do treści danych 
 • prawo do sprostowania danych 
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) 
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

Prawo do cofnięcia zgody: 

Jeżeli przetwarzanie odbywa się  na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w każdej chwili, przesyłając wiadomość e-mail na adres: lub osobiście w siedzibie Administratora. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.   

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony Administratora, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Odbiorcy danych:

W związku z przetwarzaniem danych, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, takim jak:   

 • właściwym podmiotom administracji publicznej i samorządowej w zakresie i w celach, które wynikają
  z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • firmom świadczącym usługi na rzecz Administratora, a w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, podmiotom wykonującym usługi audytu, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, finansowe, ubezpieczenia, serwisu urządzeń, korespondencyjne;
 • innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla Administratora. 

Bezpieczeństwo danych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z postanowieniami RODO, na piśmie lub w formie elektronicznej, w celach podanych powyżej oraz przy wykorzystaniu odpowiednich metod, służących zagwarantowaniu bezpieczeństwa i poufności danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszarem EOG. 

logo ZZO

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. prowadzi działalność związaną z ochroną środowiska w zakresie gospodarki odpadami poprzez eksploatację składowiska odpadów komunalnych miasta Poznania w Suchym Lesie, Instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych (Biokompostowni) oraz Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Działalność Spółki polega w szczególności na:

1. Zarządzaniu składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne;
2. Przetwarzaniu odpadów ulegających biodegradacji w Instalacji do odzysku odpadów Biodegradowalnych - Biokompostowni;
3. Prowadzeniu Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w tym w szczególności: odpadów niebezpiecznych i obojętnych, biodegradowalnych, innych niż niebezpieczne oraz odpadów wielkogabarytowych;
4. Bieżącej eksploatacji i końcowej rekultywacji zamkniętych kwater składowania odpadów;
5. Zagospodarowaniu strumienia odpadów wystawkowych pochodzących z terenu Miasta Poznania;
6. Unieszkodliwianiu biogazu w produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz sprzedażą nadwyżki wytwarzanej energii elektrycznej;
7. Prowadzeniu przedsięwzięć sprzyjających utrzymaniu porządku i czystości na terenie miasta Poznania;
8. Prowadzeniu selektywnej zbiórki i segregacji odpadów, zbiórce odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne i obojętne oraz odbiorze gromadzonych selektywnie odpadów;
9. Zbieraniu i odbiorze sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
10. Odzysku, doczyszczaniu, selekcjonowaniu i sprzedaży odpadów;
11. Prowadzeniu edukacji ekologicznej;
12. Produkcji i sprzedaży nawozu organicznego;
13. Świadczeniu usług wynajmu sprzętu, maszyn i urządzeń w zakresie gospodarki odpadami;
14. Prowadzeniu dzierżawy pojemników do selektywnego zbierania odpadów biodegradowalnych wraz z usługą mycia;
15. Sprzedaży pojemników do selektywnego zbierania odpadów biodegradowalnych.

Czas grać dalej Mostbet Online Casino. Zrób to.
Przygotuj się na pełne i ekscytujące wrażenia z gry w Lemon Casino, najlepszym miejscu dla wszystkich entuzjastów kasyn!