MPSZOK, to specjalny pojazd przystosowany do selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych, który kursuje zgodnie z ustalonym harmonogramem na dany rok kalendarzowy na terenie danej gminy. Do MPSZOK odpady dostarczać mogą mieszkańcy z terenu Miasta Poznania oraz mieszkańcy gmin objętych działalnością Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Oddawanie odpadów komunalnych do MPSZOK jest bezpłatne.

Do MPSZOK można oddać:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • baterie i akumulatory,
 • przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych (można również oddać bezpłatnie do aptek),
 • odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki)
 • farby, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice, detergenty, detergenty zawierające substancje niebezpieczne, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony.

Do MPSZOK nie można oddawać:  

 • Materiałów zawierające azbest;
 • Odpadów w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej – wszelkie   odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzynkach zawierających kilkanaście butelek tego samego odpadu – pojemność ponad 20 litrów na opakowanie jednostkowe);
 • Odpadów nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), odpady, których odebranie może naruszać przepisy ADR (międzynarodowa umowa dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych);
 • Odpadów w opakowaniach cieknących oraz spoza listy odpadów wymienionych w informacji o zbiórce;
 • Wszystkich odpadów wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych) – zwłaszcza w dużych ilościach;
 • Odpadów wielkogabarytowych;
 • Odpadów budowlanych;
 • Opon;
 • Odpadów ulegających biodegradacji;
 • Odpadów komunalnych zmieszanych;
 • Papieru, szkła, tworzyw sztucznych.

Należy pamiętać, iż odpady wymagające opakowania muszą być umieszczone w szczelnych tzn. niecieknących i nieuszkodzonych opakowaniach oraz aby posiadały oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.

Uwaga! Pracownik firmy ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.