MPSZOK, to specjalny pojazd przystosowany do selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych, który kursuje zgodnie z ustalonym harmonogramem na dany rok kalendarzowy. Do MPSZOK odpady dostarczać mogą mieszkańcy z terenu Miasta Poznania w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Do MPSZOK można oddać:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
 • zużyte baterie i akumulatory
 • świetlówki, żarówki
 • termometry
 • przeterminowane leki 
 • farby, rozpuszczalniki oraz opakowania po nich
 • chemikalia, środki ochrony roślin
 • kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, detergenty
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki (odpowiednio zabezpieczone, w tym w szczególności poprzez zabezpieczenie ostrych elementów w sposób zapewniający ochronę przed skaleczeniem). 

Do MPSZOK nie można oddawać:  

 • materiałów zawierających azbest
 • odpadów w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej tj. wszelkie odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzynkach np. zawierających kilkanaście butelek tego samego odpadu – pojemność ponad 20 litrów na opakowanie jednostkowe)
 • odpadów nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), odpady, których odebranie może naruszać przepisy ADR (międzynarodowa umowa dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych)
 • odpadów w opakowaniach cieknących 
 • wszystkich odpadów wskazujących na źródło pochodzenia innych niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne) – zwłaszcza w dużych ilościach
 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych
 • odpadów budowlanych
 • opon
 • bioodpadów
 • odpadów komunalnych zmieszanych
 • papieru, szkła, tworzyw sztucznych

Należy pamiętać, iż odpady wymagające opakowania muszą być umieszczone w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.

Uwaga! Pracownik firmy ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami obowiązującego prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

Find out information from Avet Mirakyan. He definitely understands business.