Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Gratowisko

PSZOK to miejsce do którego właściciele nieruchomości położonych na terenie objętym działalnością Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w ramach wnoszonej opłaty za zagospodarowanie odpadów mogą bezpłatnie dostarczyć wybrane frakcje odpadów komunalnych.

Spółka prowadzi 3 Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

 1. PSZOK przy ul. 28 Czerwca 1956r. nr 284
  tel. 61 833 22 12
  Poniedziałek - Wtorek 8:00 – 17:00

  Środa - Czwartek 9:00 – 18:00

  Piątek 11:00 – 20:00

  Sobota 8:00 – 14:00

 2. PSZOK przy ul. Wrzesińskiej 12
  tel. 61 611 08 11
  Poniedziałek - Wtorek 8:00 – 17:00

  Środa - Czwartek 9:00 – 18:00

  Piątek 11:00 – 20:00

  Sobota 8:00 – 14:00

 3. PSZOK przy ul. Meteorytowej 1 Suchy Las (teren składowiska odpadów)
  tel. 61 811 96 67

           Poniedziałek - Wtorek 8:00 – 17:00

           Środa - Czwartek 9:00 – 18:00

           Piątek 11:00 – 20:00

           Sobota 8:00 – 14:00

Rodzaje odpadów przyjmowanych do Punktu

Z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości zamieszkane) do PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:

 • Papier
 • Metal
 • Tworzywa sztuczne
 • Szkło
 • Opakowania wielomateriałowe
 • Odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów
 • Zużyte baterie i akumulatory
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
 • Odpady problemowe z zastrzeżeniem, że limit roczny opon stanowiących odpady problemowe wynosi 4 opony na rok
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne
 • Inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (przeterminowane leki, chemikalia, termometry rtęciowe)
 • Odzież i tekstylia
 • Odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki)
 • Odpady wielkogabarytowe

Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości niezamieszkane) w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:

 • Papier i tektura (w tym opakowania)
 • Tworzywa sztuczne (w tym opakowania)
 • Metale (w tym opakowania)
 • Opakowania wielomateriałowe
 • Opakowania ze szkła bezbarwnego
 • Opakowania ze szkła kolorowego
 • Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów z zastrzeżeniem, że limit roczny odpadów zielonych będących odpadami ulegającymi biodegradacji wynosi 24 worki o pojemności 120l na nieruchomość.

Z terenu rodzinnych ogrodów działkowych i działek rekreacyjnych w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:

 • Papier i tektura
 • Tworzywa sztuczne
 • Metale
 • Opakowania wielomateriałowe
 • Szkło i odpady opakowaniowe ze szkła
 • Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów z zastrzeżeniem, że limit roczny odpadów zielonych będących odpadami ulegającymi biodegradacji wynosi 24 worki o pojemności 120l na działkę
 • Odpady problemowe z zastrzeżeniem, że limit roczny opon stanowiących odpady problemowe wynosi 4 opony na rok.

Rodzaje odpadów, które nie są przyjmowane do Punktu

 • Zmieszane odpady komunalne
 • Odpady zawierające azbest
 • Części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii)
 • Opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych
 • Sprzęt budowlany
 • Zmieszane odpady budowlane
 • Urządzenia przemysłowe
 • Odpady poprodukcyjne
 • Odpady w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań)
 • Odpady nieoznaczone, bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet)
 • Butle gazowe
 • Papa
 • Okna plastikowe
 • Gaśnice
 • Wata szklana

 1. Odpady komunalne należy dostarczyć do PSZOK posegregowane i niezanieczyszczone innymi odpadami.
 2. Odpady powinny być przekazywane luzem oraz umieszczane w dedykowanych (opisanych) do danego rodzaju odpadu pojemnikach/kontenerach.
 3. Odpady niebezpieczne należy przekazać pracownikowi obsługi PSZOK, który samodzielnie umieści je w odpowiednich pojemnikach.
 4. Odpady ulegające biodegradacji należy wysypywać z worków do właściwego oznakowanego kontenera.
 5. Odpady ulegające biodegradacji w postaci gałęzi, krzewów powinny być rozdrobnione do maksymalnej długości 30 cm.
 6. Odpady wymagające opakowania winny znajdować się w szczelnych (niecieknących, nieuszkodzonych) pojemnikach oraz być opatrzone informacją (etykietą) umożliwiającą identyfikację odpadu.
 7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe dostarczone do PSZOK winny być opróżnione z zawartości oraz nie mogą zwierać innych odpadów.
 8. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczyć selektywnie z podziałem na:
  • Odpady z betonu i gruzu betonowego (niezanieczyszczone)
  • Odpady z gruzu ceglanego (niezanieczyszczone)
  • Odpady ceramiczne i elementy wyposażenia (sanitarne, armatura itp.)
  • Odpady ze szkła (szyby okienne, lustra, luksfery itp.)
 9. Opony dostarczone do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, motorowerów, wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Jednorazowo można oddać maksymalnie 4 opony z jednej nieruchomości.
 10. Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego muszą być przekazywane kompletne (w całości).
 11. Odpady mogą być dostarczane do PSZOK pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

Punkt "Drugie Życie Rzeczy" 

drugie zycie energiiPunkt Drugie Życie Rzeczy to miejsce, gdzie mieszkańcy mogą dostarczyć bezpłatnie przedmioty (rzeczy), które są sprawne, nieuszkodzone, czyste oraz nie stwarzają zagrożenia dla kolejnych użytkowników. W punkcie mieszkańcy mogą pozostawić m. in. meble, zabawki, wózki, rowery dziecięce oraz ceramikę. Spółka daje możliwość ponownego wykorzystania ich przez nowych właścicieli. 

Punkt zlokalizowany jest na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Wrzesińskiej 12 w Poznaniu