Wykorzystanie dodatkowych pomocy dydaktycznych pozwala na prezentowanie treści kształcenia w bardziej interesujący sposób, pozwalając tym samym na wielozmysłowe odbieranie przez mieszkańców treści ekologicznych.

W odpowiedzi na na konieczność podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej, upowszechniania wiedzy i aktywizacji społecznej w zakresie ochrony środowiska w tym zagadnień gospodarki odpadami Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu uzyskał wsparcie finansowe w postaci dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Świadomość ekologiczna ponad wszystko - zakup gier i publikacji dla wsparcia działań edukacyjnych Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.”. Celem przedsięwzięcia było polepszenie warunków nauczania ekologicznego, podniesienie jakości edukacji ekologicznej poprzez kształtowanie zainteresowań ekologią, ochroną przyrody i środowiska, co wpłynie na podniesienie świadomości ekologicznej, zmianę postaw i zachowań społeczeństwa, w tym dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Dla wsparcia działań edukacyjnych, w ramach przedsięwzięcia zakupiono gry edukacyjne oraz przygotowano publikację w postaci komiksu. Zakupione pomoce zostaną aktywnie wykorzystane w toku realizacji działań z zakresu edukacji ekologicznej realizowanej przez Spółkę m.in. podczas wszystkich prowadzonych przez Spółkę wydarzeń informacyjno-edukacyjnych w tym na festynach, piknikach, warsztatach, akcjach plenerowych oraz spotkaniach w placówkach oświatowych.. 
Zamieszczone w grach oraz publikacji (komiksie) treści mają charakter edukacyjno informacyjny związany z obiektami zagospodarowania odpadów na terenie miasta Poznania, zasadami selektywnej zbiórki odpadów, 3R, prawidłowym postępowaniem odpadami problemowymi i niebezpiecznymi, odnawialnymi źródłami energii, ponownym wykorzystaniem odpadów, recyklingiem, niskoemisyjnością, ochroną klimatu. 
 
Dodatkowe środki dydaktyczne pozwolą na skuteczny a przede wszystkim w atrakcyjny sposób połączyć tradycyjne metody prezentowania treści edukacyjnych, w szczególności dla najmłodszego grona odbiorców. Jedną z form edukacji ekologicznej prowadzonej przez Spółkę w placówkach oświatowych oraz podczas eventów edukacyjnych jest organizacja gier, konkursów, quizów o tematyce ekologicznej i ochrony środowiska z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi. Zadania i ćwiczenia w formie gier, humorystycznych publikacji, zabaw dydaktycznych mogą stać się dla dzieci źródłem sukcesów i pożądanych wyników, mieć ogromne wartości wychowawcze i kształcące. 
 
IMG_6819
IMG_6820
IMG_6818