logo ZZO

Instalacja do odzysku odpadów biodegradowalnych zlokalizowana jest na północnych obrzeżach miasta Poznania w bezpośrednim sąsiedztwie składowiska odpadów miasta Poznania w Suchym Lesie.

Obok Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych jest kluczowym elementem systemu, który pomaga w wywiązaniu się z obowiązku recyklingu odpadów ulegających biodegradacji. Instalacja stanowi zaplecze techniczne umożliwiające przetwarzanie w procesie fermentacji i kompostownia selektywnie zebranych odpadów biodegradowalnych tj. odpadów zielonych pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów i parków oraz odpadów kuchennych.

Zastosowanie w obiekcie nowoczesnej technologii przyczynia się do dotrzymania standardów ochrony środowiska w regionie. Dodatkowo technologia pozwala na osiągnięcie wysokiego poziomu odzysku energii z odpadów oraz recyklingu materii organicznej w trójstopniowym procesie przetwarzania. Przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów biodegradowalnych z jednoczesnym pozyskaniem biogazu, pozwala również zmniejszyć emisję metanu i innych gazów cieplarnianych do środowiska. Unieszkodliwianie biogazu przez spalanie w agregatach prądotwórczych obniża emisję dwutlenku siarki i emisję tlenków azotu.

Zachodzące w Instalacji procesy technologiczne prowadzone są w zamkniętej hali. Proces fermentacji i kompostowania odbywa się w zamkniętych, szczelnych komorach. Ponadto hala technologiczna wyposażona jest w moduł oczyszczania powietrza zasysanego z wnętrza obiektu, jako system wentylacji mechanicznej ze skierowaniem powietrza na dwustopniowy proces jego oczyszczania. Po zakończonym procesie kompostowania, gotowy produkt podlega dojrzewaniu, magazynowaniu i konfekcjonowaniu pod wiatą.

Selektywnie zbierane przez mieszkańców miasta Poznania odpady biodegradowalne są przetwarzane w energię elektryczną, cieplną oraz kompost.

Inwestycja została dofinansowania ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Dodatkowe środki na realizację inwestycji stanowiły pożyczka ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Biokompostownia

logo ZZO

Składowisko odpadów w Suchym Lesie określane jest jako składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (Art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 701)). Składowisko zlokalizowane jest w granicach administracyjnych gm. Suchy Las i miasta Poznania.

Na terenie Poznania od 2016 roku funkcjonuje Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK Spalarnia), co wraz ze zmianą przepisów dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi przyczyniło się do zaprzestania składowania zmieszanych odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych. Obecnie na składowisko trafiają m.in. zmieszane odpady budowlane, z czyszczenia ulic i placów, ze studzienek kanalizacyjnych i inne nie zawierające substancji niebezpiecznych. Łączna powierzchnia terenu przeznaczonego pod składowisko wynosi 57 ha. 

W skład obiektów składowiska wchodzą:

 1. Kwatery składowania odpadów i kwatery zrekultywowane:
  • P-1,P-2, P-3 nie eksploatowane i zrekultywowane kwatery składowiska,
  • S-1 kwatera zamknięta, planowana do rekultywacji,
  • S-2A kwatera w trakcie eksploatacji,
  • S-2B kwatera w trakcie budowy. 
 1. Budynek dyspozytorni z zespołem wag elektronicznych.
 2. Zaplecze biurowo - socjalno - warsztatowe.
 3. Zespół obiektów instalacji odgazowania i produkcji energii i ciepła - elektrociepłownia biogazowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 4. Zespół obiektów oczyszczania wód odciekowych składowiskowych wraz ze zbiornikami i infrastrukturą towarzyszącą.
 5. Ekologiczno-edukacyjny plac zabaw wraz ze ścieżką edukacyjną. 
 6. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
 7. Plac magazynowania i rozbierania odpadów wielkogabarytowych.
 8. Automatyczna myjnia kół i podwozi samochodowych.

 

• fot. Bartosz Jankowski • www.bartoszjankowski.pl •

logo ZZO

W PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, wytworzone na nieruchomościach położonych na terenie Miasta Poznania. 

Spółka prowadzi 3 Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:
Gratowisko Poznań Dębiec przy ul. 28 Czerwca 1956r. nr 284 w Poznaniu
Gratowisko Poznań Wschód przy ul. Wrzesińskiej 12 w Poznaniu
Gratowisko Poznań Morasko przy ul. Meteorytowej 1 w Suchym Lesie (teren składowiska odpadów).

Punkty czynne są w godzinach

poniedziałek 10:00-18:00
wtorek 8:00-16:00
środa 10:00-18:00
czwartek 8:00-16:00
piątek 10:00-18:00
sobota 8:00-14:00

Rodzaje odpadów przyjmowanych do Punktu

Z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości zamieszkane) do PSZOK przyjmowane są w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi następujące rodzaje odpadów:

 • papier
 • metale
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe
 • tworzywa sztuczne
 • szkło
 • bioodpady
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
 • zużyte opony z zastrzeżeniem, że limit roczny wynosi 8 opon na rok kalendarzowy 
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (tylko niezanieczyszczone frakcje odpadów budowlanych np. ceramika, czysty gruz ceglany i betonowy, płyty kartonowo-gipsowe)
 • odpady niebezpieczne
 • przeterminowane leki i chemikalia
 • odzież i tekstylia
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki (po wcześniejszym zabezpieczeniu, w tym w szczególności poprzez zabezpieczenie ostrych elementów w sposób zapewniający ochronę przed skaleczeniem)
 • oleje i tłuszcze jadalne
 • opakowania z drewna
 • filtry olejowe i powietrza
 • tusze i tonery
 • magnetyczne i optyczne nośniki danych 
 • olej silnikowy
 • czysty styropian opakowaniowy

Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości niezamieszkane) w PSZOK przyjmowane są w ramach opłaty następujące rodzaje odpadów:

 • papier
 • metale
 • tworzywa sztuczne
 • szkło
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe
 • bioodpady
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, z zastrzeżeniem, że limit roczny przyjmowanych odpadów wynosi 100 kg
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (tylko niezanieczyszczone frakcje odpadów budowlanych, np. ceramika, czysty gruz ceglany i betonowy, płyty kartonowo-gipsowe), z zastrzeżeniem, że limit roczny przyjmowanych odpadów wynosi 100 kg. 

Z terenu nieruchomości rekreacyjnych w PSZOK przyjmowane są w ramach opłaty następujące rodzaje odpadów:

 • papier 
 • tworzywa sztuczne
 • metale
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe
 • szkło
 • bioodpady
 • zużyte baterie i akumulatory
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe, z zastrzeżeniem, że limit roczny przyjmowanych odpadów wynosi 100 kg, na właściciela nieruchomości rekreacyjnej
 • zużyte opony, z zastrzeżeniem, że limit roczny opon na właściciela nieruchomości rekreacyjnej wynosi 8 opon na rok kalendarzowy
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (tylko niezanieczyszczone frakcje odpadów budowlanych, np. ceramika, czysty gruz ceglany i betonowy, płyty kartonowo-gipsowe), z zastrzeżeniem, że limit roczny przyjmowanych odpadów wynosi 100 kg, na właściciela nieruchomości rekreacyjnej 
 • odpady niebezpieczne
 • przeterminowane leki i chemikalia 
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki (po wcześniejszym zabezpieczeniu)
 • odzież i tekstylia
 • oleje i tłuszcze jadalne
 • opakowania z drewna
 • filtry olejowe i powietrza
 • tusze i tonery
 • magnetyczne i optyczne nośniki danych
 • olej silnikowy
 • czysty styropian opakowaniowy 

Rodzaje odpadów, które nie są przyjmowane do Punktu

 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
 • odpady zawierające azbest
 • części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii)
 • opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych
 • sprzęt budowlany
 • zmieszane odpady budowlane
 • urządzenia przemysłowe
 • odpady poprodukcyjne
 • odpady w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań)
 • odpady nieoznaczone, bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet)
 • butle gazowe
 • papa
 • okna plastikowe
 • gaśnice
 • wełna mineralna lub skalna
 • zanieczyszczony i szary styropian

 1. Odpady komunalne dostarczane do PSZOK muszą być wcześniej posegregowane przez osoby je dostarczające oraz niezanieczyszczone innymi odpadami.
 2. Odpady powinny być przekazywane luzem oraz umieszczane w dedykowanych (opisanych) do danego rodzaju odpadu pojemnikach/kontenerach, bądź w wyznaczonych przez pracownika obsługi PSZOK miejscach. 
 3. Odpady niebezpieczne należy umieszczać w odpowiednim pojemniku/kontenerze, zachowując szczególną ostrożność, w obecności pracownika obsługi PSZOK. 
 4. Bioodpady należy wysypywać z worków do właściwego oznakowanego kontenera.
 5. Bioodpady w postaci gałęzi i krzewów, a także drzewka świąteczne powinny być rozdrobnione do maksymalnej długości 30 cm oraz objętości maksymalnej do 2 m3
 6. Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących i nieuszkodzonych) pojemnikach oraz być opatrzone informacją (etykietą) umożliwiającą identyfikację odpadu.
 7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe dostarczone do PSZOK winny być opróżnione z zawartości oraz nie mogą zwierać innych odpadów; meble drewniane (szafy, szafki, regały) w miarę możliwości zaleca się, żeby były rozkręcone/rozłożone na pojedyncze elementy. 
 8. Opony dostarczone do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, motorowerów, wózków, motocykli oraz pojazdów jednośladowych i samochodowych, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Limit wynosi 8 opon na rok kalendarzowy. 
 9. Odpady mogą być dostarczane do PSZOK pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

pszok 3

pszok 2

pszok 3

Już po raz trzeci ogłosiliśmy konkurs edukacyjny pt.: „Mali Bajkopisarze” pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Poznania. Konkurs polegał na przygotowaniu bajki poruszającej temat gospodarki odpadami. Szczegółowa tematyka pracy konkursowej powinna być związana z prawidłowym postępowaniem z odpadami, zapobieganiem powstawaniu odpadów, selektywną zbiórką, ponownym wykorzystaniem, recyklingiem, odzyskiem, unieszkodliwianiem itp.

logo ZZO

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy www.zzo.pl (dalej: Serwis).

Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. ul. Ratajczaka 19, 61-814 Poznań, tel. 61 853 08 13, e-mail: , (dalej: ADO), Inspektor Ochrony Danych – Krzysztof Winiarski, e-mail:

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych ADO działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.

ADO dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem;
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”:

 • sesyjny - do podtrzymywania sesji zalogowanego użytkownika - plik ten usuwany jest po zamknięciu przeglądarki.

Odbiorcami danych osobowych mogą być organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz ADO (np. obsługa prawna, IT, marketingowa oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji zamówionej usługi). Do przetwarzanych przez ADO danych przysługuje wgląd użytkownikowi Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich usunięcia oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również żądać usunięcia swoich danych osobowych z Serwisu.

W celu wykonania swoich praw wskazanych powyżej użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z ADO korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego do Serwisu, kontaktując się na adres e-mail ADO.

Każdy użytkownik Serwisu może wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany w Polityce prywatności Serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.

logo ZZO

W odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów, oferujemy podstawienie kontenerów na wybrany rodzaj odpadów, połączone z ich odbiorem i przekazaniem do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów. Dysponujemy kontenerami o pojemności 8,5m3 oraz 15m3 , każdorazowo cena jest ustalana indywidualnie. Usługa odbywa się z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa i zasad bezpieczeństwa. W przypadku ustawienia kontenera w pasie drogowym wymagane jest pozwolenie, więcej informacji na stronie: https://zdm.poznan.pl/pl/kontenery.

Zapraszamy do kontaktu:
tel. 601 198 755 (poniedziałek – piątek 7:00-15:00)
mail: