W związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych w dniu 25 maja 2018 roku Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o. z siedzibą przy al. Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań, jako Administrator Danych Osobowych, informuje Państwa, iż:

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art  6 (1) lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej „RODO”.
 2. Podstawą prawną działalności podmiotu jest Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2018 r., poz. 650 ze zm.).
 3. Podstawą prawną przesyłania informacji drogą elektroniczną jest Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
 4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji czynności zawartych w umowach o współpracę.
 5. Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o. z siedzibą przy al. Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań, jest Pan Krzysztof Winiarski (kontakt:  )
 6. Posiadają Państwo prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 7. Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu.
 8. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wskazany w przepisach prawa.
 9. Jeżeli uważają Państwo, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).