Wspierając rozwój oraz podniesienie kompetencji pracowników, Spółka przystąpiła do projektu „Akademia Przedsiębiorcy – podniesienie kompetencji pracowników sektora odzysku materiałowego surowców”.

Dofinansowanie zostało przyznane w ramach działania Kompetencje dla sektorów, programu szkoleniowo-doradczego, mającego na celu podniesienie kompetencji pracowników, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach. Projektem objętych zostało 21 pracowników w zakresie szkoleń z obsługi wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem. Dofinansowanie zostało przyznane przez Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego do wysokości 80% kosztów podlegających refundacji. 

Szkolenia stanowią inwestycję w ludzi, która może wpłynąć na podniesienie jakości i standardów pracy dzięki efektywnemu wykorzystaniu ich potencjału.